خداشناسی از دیدگاه استاد شهید مطهری
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار با رویکردی گزینشی - پژوهشی به مطالعه مسئله خداشناسی در آثار شهید مطهری پرداخته است تا مبیّن نظرات این متفکر متالّه در مسئله مزبور باشد
دانلود