شناخت خدا از منظر شیخ مجتبی قزوینی و علامه طباطبایی
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار بر آن است که به واکاوی و واگویی نظرات شیخ قزوینی و علامه طباطبایی در باب مسئله شناخت خدا بپردازد. رویکرد شیخ درون دینی است ولی علامه نگاهی برون دینی به مسئله دارد. زیرا که شیخ با استفاده از آیات و روایات درصدد تبیین و توصیف ذات حق تعالی برآمده است لکن علامه از راه عقل و حس و دل به این مهم دست می یازد. مباحث شیخ برای کسی که دین را باور ندارد، چندان کارساز نیست. درحالی که شخص دین باور باشد یا نباشد، در معرفت شناسی نیز قائل به اصالت حس و تجربه باشد، یا قائل به اصالت عقل باشد، یا فقط نصوص کتب مقدس را معتبر بداند و یا صرفاً ظواهر شرع را حجت بداند، آراء و نظرات علامه برای او قانع کننده و هدایتگر خواهد بود.